Chyba
 • Error loading Menus:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

A.VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV


Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

 • Spoločnosťou BH motorsport,s.r.o. – spoločnosť BH motorsport, s.r.o., so sídlom Družstevná 646/6, 038 53 Turany, IČO: 44110774, DIČ: 2022595652, IČ DPH: SK2022595652, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline dňa 17.4.2008, oddiel: Sro, vložka číslo: 20468/L
 • Kupujúcim – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok, alebo službu od spoločnosti BH motorsport, s.r.o. v rámci jej miesta podnikania a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky
 • Služba – nehnuteľná vec, ktorá sa vykonáva na odnímateľnej časti vozidla a/alebo slúži na podporu činnosti a rozšírenie funkcií vozidla .Táto služba predstavuje predmet reklamácie, ktorá bola vykonaná pracovníkom BH motorsport, s.r.o.
 • Náhradným dielom – súčasť vozidla, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vozidla a bez ktorej nie je možné riadne užívanie vozidla .

I. Predmet záruky

 

 1. a)Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. b)Spoločnosť BH motorsport, s.r.o. poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalituprevádzkyschopnosť predávaných dielov. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na dieloch, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.

 

1. Záruka sa vzťahuje na následné vypísané diely resp. konštrukčné prvky:

 

 • Originálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo odporúčané výrobcami vozidiel k danému typu vozidla
 • Neoriginálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo predávané pod inými značkami ako odporúčajú výrobcovia vozidiel k danému typu vozidla

 

Konštrukčné prvky – popis dielu

 

motor:
blok valcov, hlava valcov a tesnenie, kľuková skriňa, skriňa zotrvačníka ako aj všetky diely motora, súvisiace s cirkuláciou oleja
manuálna a automatická prevodovka:
skriňa prevodovky a všetky jej diely, okrem násobiča krútiaceho momentu
hnacie ústrojenstvo:
hnacie ústrojenstvo (predný a zadný náhod) a všetky jeho súčasti

 

2. Záruka zahŕňa tesnenia, tesniace manžety, tesniace krúžky hriadeľa, hadice, trubky, sviečky, žhaviče len vtedy ak je dokázateľná súvislosť povinnosti náhrady škody na hore vymenovaných dieloch, ktoré stratili svoju funkčnosť a musia sa vymeniť.

 

II. Vozidlá spĺňajúce podmienky záruky


Všetky automobily, nie staršie ako 2 roky od dátumu prvej registrácie  podľa odseku VII. a s počtom najazdených km nepresahujúc 60.000 km

III. Poskytnutie záruky

 


1.Záruka zahŕňa nevyhnutné opravy dielov spadajúcich do záruky a to výmenou, alebo odstránením zásady podľa zásady technických požiadaviek mimo mzdových nákladov podľa hodinových sadzieb autorizovaných servisov. Prekročia náklady na opravu hodnotu náhradného dielu, tak sa ohraničuje nárok záruky len na výmenu dielu, bez nákladov na demontáž a montáž. Ak by náklady prekročili časovú hodnotu vozidla v čase poškodenia,

alebo by prekročili vopred určenú hranicu opravy v tom prípade dôjde k finančnému odškodnenie podľa bodu V. v tomto dokumente.

2. Prijímateľ záruky je povinný sa podieľať na mzdových nákladoch, ako aj na nákladoch na materiál mimo DPH podľa priloženej tabuľky.

Vychádzajúc s funkčnosti na postihnutom module k času poruchy:
Od 70.000 KM 20 %
Od 80.000 KM 30 %
Od 90.000 KM 40 %

3.
Pod záruky nevpadá:
a) náklady na testovanie, meranie, nastavovanie ako náhle nie sú spojené  so škodou ktorá, spadá pod záruku
b) náhrada nepriamych nákladov napr. odtiahnutie automobilu, prenajatie vozidla, náklady na prenocovanie, parkovné atď.
c) náklady na dopravu

o) Záruka sa, nevzťahuje na diely, ktoré nie sú povolené výrobcom

   - výrobné a pomocné látky ako palivá, chemikálie, filtrové násadce, náplne do ostrekovačov a chladičov, hydraulické oleje, motorové oleje, masti a rôzne mazacie prostriedky
   - všetky neobsiahnuté diely v bode I., špeciálne vstrekovacie čerpadlá prídavné agregáty ako napr. turbodúchadlá, kompresory, atď.

 

4. Ak by sa popri oprave spadajúcej pod záruku vyskytli ešte aj iné náklady na opravu prípadne servisné náklady (prehliadka) tieto náklady nebudú refundované

5. Okruh nároku na záruku je ohraničený na časovú cenu vozidla v čase poškodenia. Najvyššie poskytnutie náhrady počas trvania záruky je 10.000 EUR

6. Nezávisle od kúpnej zmluvy je poskytnutie záruky samozrejmé a nevyžaduje ďalšie upozornenia na poskytnutie záručnej opravy.

 

IV. Obsah záruky, výnimky, spoluúčasť

 

1. Obsah záruky:
Na základe bodu V. týchto záručných podmienok bude len vtedy poskytnuté odškodneniu, ak z dôvodu zvýšenia výkonu (modifikácia / riadiaca jednotka) bola obmedzená funkčnosť dielov z bodu I. počas doby trvania záruky a nie na základe nefunkčnosti dielov na ktoré sa záruka nevzťahuje (rozvody, vstrekovacie čerpadlo, a pomocné agregáty ako turbo, kompresor)

 

2. Záruku neposkytujeme za daných príčin:
a) v prípade nehody to znamená viditeľné mechanické poškodenie spôsobené nehodou
b) v prípade svojvoľného alebo zlomyseľného zásahu, v prípade krádeže, neoprávneným zásahom, poveternostnými vplyvmi (blesk, búrka, krúpy, zemetrasenie, záplava, oheň alebo explózia)
c) v prípade použitia nepovolených mazív a palív, v prípade prehriatia motora ako aj použitia bionafty
e) škody spôsobené preťažením vozidla
f) na zásahy spôsobené tretou osobou
g) na  vozidlá ktoré majú charakter závodných alebo sa používajú na súťaže
h) vozidlá používané na taxislužbu, požičovne automobilov, autoškoly, kuriérske vozidlá
i) služobné vozidlá na ktorých sa strieda viac vodičov

j)ak bola chyba spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním tovaru/služby, alebo jeho užívaním v rozpore s jeho charakterom tovaru/služby

k) chyba tovaru/služby vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky

l) ak boli na tovare/službe vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie

m)ak bol vykonaný zásah do tovaru/služby inou osobou ako technikom BH motorsport, s.r.o.

n)ak bol výrobok mechanicky poškodený

o)ak za nedostatočnú kvalitu, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou podľa požiadaviek kupujúceho vopred neodporúčaných technikom, alebo ak pri inštalácii do vozidla neboli na žiadosť kupujúceho použité všetky komponenty montážnej súpravy, ktoré odporučil inštalačný technik, alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť kupujúceho neštandardné

p) ak za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou zariadenia na rozšírenie možnosti alebo, zmenu jeho určeného využitia

r) ak bol tovar/služba vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí

s) ak za prevádzkyschopnosť vozidiel, do ktorých bola nainštalovaná modifikácia, ak nie je preukázateľne dokázané, že prípadnú poruchu mohla zapríčiniť vykonaná montáž alebo nainštalované príslušenstvo alebo náhradné diely

t) ak pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál príjmového pokladničného dokladu, alebo faktúry preukazujúci zakúpenie uvedeného tovaru, alebo služby

u) ak sú chyby tovaru/služby prejavom ich bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania tovaru/služby

 

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná chyba bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok, a kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, chybu reklamoval, môže spoločnosť BH motorsport, s.r.o. od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci spoločnosti BH motorsport, ,s.r.o. spôsobil.

 

3. Mimo to nespadá pod záruku:
a) ak nie sú dodržané termíny inšpekčných prehliadok a to u značkových servisoch, tie musia byť následne dokázané
b) ak neboli dodržané pokyny a návody výrobcu na používanie automobilu
c) ak bol robený zásah do počítadla km, mimo nutnej výmeny v prípade poruchy
d) v prípade nedodržania pokynov poskytovateľa záruky


V. Doba záruky


Pred uplatnením záruky treba splniť následné podmienky:
Pred uplatnením záruky treba písomne upozorniť firmu BH motorsport, s.r.o. o oprave a následne si odsúhlasiť podmienky záručnej opravy.

 

Zamestnancovi firmy BH motorsport, s.r.o. musí byť kedykoľvek umožnený prístup k dokumentácii týkajúcej sa poškodenia danej súčiastky, musí byť privolaný ak by malo prísť k zmene ceny za opravu a následne ju musí odsúhlasiť. Musí byť dokázaná súvislosť medzi poškodením dielu a úpravou vozidla.

 

 

VI. Rozsah platnosti záruky

 

Záruka sa vzťahuje na všetky vozidlá prihlásené v EU.

 

VII. Začiatok a koniec záruky


Záruka začína dňom úpravy automobilu (modifikácia / preprogramovanie riadiacej jednotky) do najazdenia

100. 000 km od dátumu prvého prihlásenia najneskôr však do dátumu na základe záručného listu.

 

VIII. Prevoditeľnosť záruky


Ak sa počas doby záruky zmení majiteľ prenášajú sa záručné podmienky na neho. Na zmenu musí byť firma

BH motorsport, s.r.o. upozornená.

Ak tak nový majiteľ automobilu neurobí, stráca nárok na záruku.

 

IX. Premlčanie


Doba premlčania je 6 mesiacov po skočení záruky.

 

X. Špeciálne ustanovenia


V prípade ak sa dokáže , že kupujúci podvodom navyšuje cenu za opravu poškodenej súčiastky a opravy, firma BH motorsport, s.r.o. nebude uhrádzať žiadne s týchto nákladov a kupujúci stráca nárok na poskytnutie akejkoľvek záruky.
 

XI. Písomná forma


Podmienky záruky sú záväzné. Prípadne zmeny a návrhy musia byť podané písomne.

 

 

 

 

Reklamačné podmienky

 B. Vymedzenie niektorých pojmov

 

Miestom na uplatnenie reklamácie – miesto podnikania BH motorsport, s.r.o., kde je kupujúci oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za chyby výrobku

Reklamáciou - uplatnenie zodpovednosti za chyby výrobku

Vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru/služby, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie

I. Predmet reklamácie

Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou BH motorsport, s.r.o. môže byť:

-náhradný diel na vozidlo alebo niektorá jeho časť, ktoré boli zakúpené v sídle spoločnosti

BH motorsport, s.r.o.

-služba, ktorá bola vykonaná technikom spoločnosti BH motorsport, s.r.o.

-akýkoľvek iný tovar, ktorý kupujúci nadobudol do vlastníctva kúpou od spoločnosti Bh motorsport, s.r.o v mieste podnikania firmy

 

II. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady


Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby je dôvodné len za predpokladu, že reklamovaná chyba, ktorá bola dôvodom pre uplatnenie tohto práva:

 1. a.je chybou skutočnou
 2. b.vyskytuje sa na zakúpenom výrobku v dobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby
 3. c.ide o chybu za ktorú zodpovedá spoločnosť BH motorsport, s.r.o.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pojem „včasného“ odstránenia chyby je potrebné vykladať podľa okolností každého prípadu, s prihliadnutím k povahe chybného výrobku a náročnosti odstránenia chyby. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu výrobku alebo ak sa chyba týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný výrobok za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípadoch, ak ide o chybu:

 • ktorú nemožno odstrániť (objektívne nie je možné odstrániť prejavy chyby výrobku) a ktorá bráni tomu, aby sa tovar/služba mohol/a riadne užívať ako výrobok bez chyby,
 • ktorú možno odstrániť, no táto nebola odstránená včas, najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie,
 • síce odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar/služba riadne užívať (za opätovný výskyt chyby po oprave sa považuje výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách; väčším počtom chýb sa rozumie súčasný výskyt aspoň troch chýb výrobku)

a)má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť avšak táto chyba nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
c)Kupujúci má právo na výmenu výrobku za tovar rovnakej značky, rovnakého typu, prevedenia a pod.
d)Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

III. Práva zo zodpovednosti


Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané chyby výrobku.


IV. Záručná doba


Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava v prípade výskytu chyby, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zakúpeného výrobku kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


Záručná doba trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:

a)24 mesiacov na náhradné diely a ich súčasti

b)6 mesiacov na vykonanú službu


VI. Záručný doklad


Záručným dokladom je:

-Príjmový pokladničný blok

-Faktúra

-bloček z registračnej pokladne

 

VII. Reklamačné súvislosti


1. Záručná oprava
Ak sa na výrobku vyskytne chyba, za ktorú zodpovedá spoločnosť BH motorsport, s.r.o. , kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu na mieste podnikania BH motorsport, s.r.o.. Svoje právo kupujúci uplatňuje predložením Záručného dokladu a tovaru alebo služby ktorá bola vykonaná, ktorý/á má byť predmetom reklamácie.
Spoločnosť BH motorsport, s.r.o. zabezpečí vykonanie bezplatnej opravy výrobku, ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená výrobnou chybou alebo chybou materiálu. Spoločnosť BH motorsport, s.r.o. si vyhradzuje právo na dobu maximálne 30 dní na otestovanie, overenie funkčnosti a lokalizáciu poruchy výrobku.


2. Nezáručná oprava
Ak sa na chybu výrobku, alebo poskytnutej služby nevzťahuje záruka, kupujúci si môže na mieste podnikania

BH motorsport, s.r.o. dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a termín prevzatia opraveného výrobku. Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, spoločnosť BH motorsport, s.r.o. o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy. Ak sa spoločnosť BH motorsport, s.r.o. nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si výrobok a zaplatiť spoločnosti BH motorsport, s.r.o. cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov.
Pri odovzdaní výrobku na opravu spoločnosť BH motorsport, s.r.o. dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s Par. 656 Občianskeho zákonníka.


VIII. Záverečné ustanovenia


Odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku je kupujúci oprávnený uplatňovať nároky z chýb výrobku výlučne u spoločnosti BH motorsport, s.r.o.